MENU CLOSE

Barents Spektakel 2024

Velkommen til den 20. utgaven av Barents Spektakel – en internasjonal festival med samtidskunst, teater, musikk, debatter, film, forestillinger og en festivalbar!

Barents Spektakel 2024 finner sted 15. – 18. februar i Kirkenes og skal igjen gjøre byen til en tverrkunstnerisk og grenseoverskridende møteplass. Under tittelen Soft Shields skal festivalen løfte spørsmål knyttet til militære landskap og sivil beredskap i nord. 

NATO-utvidelse, gigantiske økninger i forsvarsbudsjetter, akselerert våpenproduksjon og samtidig en norsk forsvarspolitikk som i stadig større grad vektlegger «sivilt beredskap» i nord, reiser mange spørsmål knyttet til den videre utviklingen i Nord-Norge og Øst-Finnmark. Her er krigsminnesmerker en del av hverdagen og grensesoldatenes militærøvelser foregår side om side med familiepiknik på stranda. 

Hva betyr denne tunge militariseringen for et allerede militarisert nord? Hvordan påvirkes hverdagen av en sterk militær tilstedeværelse, og hvor krysser den sivile og militære hverdagen til menneskene som bor og arbeider i nord?

Gjennom et omfattende kunst- og debattprogram vil Barents Spektakel 2024 – Soft Shields utforske lagene i det militære landskapet, gråsonene i den armerte hverdagen og robustheten til bosettingene i nord. 

Programmet for festivalen lanseres i desember-januar! Følg med!

Welcome to the 20th edition of Barents Spektakel – an international festival consisting of contemporary art, theatre, music, debates, film, performances and a festival bar! 

Barents Spektakel 2024 takes place 15. – 18. February in Kirkenes. Under the title Soft Shields the festival will again make the town into a cross artistic and cross border meeting place, thematizing the resilience of our landscapes, cultures and inhabitants in the north in times of increased militarization. 

Ongoing war in Europe, NATO expansion, gigantic increases in defense budgets, accelerated weapons production and, at the same time, a Norwegian defense policy that increasingly emphasizes “civilian preparedness” in the north, raise many questions related to the further development and settlement in northern Norway and eastern Finnmark. Here, war memorials are part of everyday life and the border soldiers’ military exercises take place side by side with family picnics. 

What does this heavy militarization mean for an already militarized North? How is everyday life affected by a strong military presence, and where do the civilian and military everyday lives of the people who live and work in the north intersect?

Through an extensive art and debate programme programme, Barents Spektakel 2024 – Soft Shields will explore the layers of the military landscape, the gray zones of an armed everyday life and the robustness of the settlements in the north.

Send this to a friend