MENU CLOSE

Barents Spektakel 2021: The Essentials

The Essentials

(NO)

2021-utgaven av Barents Spektakel vil utforske grunnleggende spørsmål rundt hva som er ‘essensielt’ innen kultur og samfunn generelt og for oss som bor i grenseområdene i nord. Både tema og festivalens form vil være en direkte respons på alle utfordringer som har dukket opp i kjølvannet av Covid-19. Spørsmålene er avgjørende, ikke bare for de som jobber med pandemien, men også for de av oss som nå tenker over hva som er viktig i livet, og for at vi skal kunne tenke ut nye måter å gjøre ting på.

Hvordan kan kunst, poesi og lokalsamfunn bidra inn i disse diskusjonene? Hvordan kan vi tenke utover våre menneskelige perspektiver når vi vurderer dette? Og hva betyr det egentlig for livet i nord?

I en tid med informasjonsmetting og økende global usikkerhet er dette kontekstavhengige spørsmål hvor de subtile aspektene ved det å leve ofte er like viktige å vurdere som de større endringene.

Ved å begynne med en økologisk gjennomtenking av kulturelle, sosiale, miljømessige, politiske og økonomiske forhold, vil festivalens respons på det enkle spørsmålet, hva er essensielt? være et nytt spørsmål: hva er essensielt her?

Svarene samles inn fra et vev av fem samtaler som kretser rundt:

Mat, ansamlinger og sikkerhet

Reise, bevegelse og mobilitet

Økologi, miljø og landskap

Arbeid, arbeidere og arbeidsliv

Det gode liv

Pikene på Broens kuratoriske team vil jobbe sammen med kunstnere, samarbeidspartnere og lokale aktører for å eksperimentere med nye måter å jobbe responsivt på tvers av grenser, under uvanlige forhold og omstendigheter. Teamet vil sette opp en serie av undersøkelser som skal utforske hva det betyr å gjøre det som er ´essensielt´ i livet, samt hvordan disse tankene og handlingene utformer vår forståelse av det daglige liv. For Barents Spektakel 2021, er kuratorene Neal Cahoon og Masha Kotlyachkova tatt med inn i Pikenes kuratoriske team.

(EN)

The 2021 edition of the Barents Spektakel festival will explore the fundamental questions of what is ‘essential’ in culture, society, and the cross-border communities of the North. Both the theme and the form of the festival will represent a direct response to the challenges that have emerged as a result of Covid-19. These questions have been foundational not only for those managing the pandemic, but for all of us considering what is important in our lives, and for imagining new ways of being.

How can art, poetry, and local communities contribute towards these discussions? How can we think beyond our human perspectives when we consider these ideas? And what does all of this mean specifically for life in the North?

At a time of information saturation and escalating global uncertainty, these are context dependent questions where the subtle aspects of living are often as important to consider as the greater shifts.

Beginning with an ecological thinking-through of the cultural, social, environmental, political and economic issues, the festival will respond to the deceptively simple question, ‘what is essential?’ with a question of its own: ‘what is essential here?’

Responses will be gathered through a meshwork of five conversations:

Food, Shelter, and Gathering

Travel, Movement, and Mobility

Land, Ecology, and Environment

Work, Workers, and Working

The Sweetness of Life

The curatorial team of Pikene på Broen will work together with artists, collaborative partners, and members of local communities to experiment with new and responsive ways of working across borders under unusual conditions and circumstances. The team will set up a series of enquiries to discover what it means to do something that is ‘essential’ in life, and how these thoughts and actions shape our understandings of everyday living. For Barents Spektakel 2021, curators Neal Cahoon and Masha Kotlyachkova have joined the curatorial team at Pikene.

Neal Cahoon is a writer and curator from Northern Ireland. He holds a PhD in poetics from the University of Roehampton, London, where he is also currently an Honorary Research Fellow. Recently he was part of the curatorial team for the 2019 edition of the Lofoten International Art Festival and The Kelp Congress, and he has an ongoing role within the Mustarinda Association in Finland.

Masha Kotlyachkova has worked at a number of institutions as well as independently on arts projects both as a curator and a producer in Austria, Sweden, Norway and Russia. Masha has an MA in Philosophy from Stockholm University and an MA for Art Management from Manchester University. In addition to her role at Pikene på Broen, she works as a producer at MDT (Sweden) and a curator of CAMP AS ONE residency (Russia).

Barents Spektakel 2021
17. – 21. February
Save the date!

Send this to a friend