MENU CLOSE

Ledig stilling: Kuratorisk leder / Hovedkurator – Pikene på Broen & Barents Spektakel 2025

(English translation of call below)

2-årskontrakt med mulighet for forlengelse
Heltid

Pikene på Broen, et kollektiv av kuratorer og produsenter basert i Kirkenes som jobber med grenseoverskridende kunst- og kulturprosjekter, søker nå etter ny kuratorisk leder og hovedkurator for Barents Spektakel 2025.

Pikene på Broen er en ideell organisasjon sammensatt av et internasjonalt team med tverrfaglig bakgrunn. Vi tilrettelegger og produserer nye samtidskunst- og kulturprosjekter som tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger knyttet til nord. Pikene på Broen har også som mål å skape møteplasser både for det profesjonelle kunstfeltet og lokalsamfunnet. Våre hovedplattformer er BAR International – et residencyprogram for kunstnere, Barents Spektakel-festivalen og galleri- og prosjektrommet Terminal B.

Vi søker nå etter en person med stor interesse for samtidskunst og kultur, samt for samfunnsspørsmål og politikk i nordområdene, og som har nødvendig erfaring til å lede vårt kuratorteam. Den ideelle kandidaten har lidenskapen og ferdighetene til å utvikle nye kunstneriske visjoner og strategier sammen med teamet, samt implementere nye ideer med samarbeidspartnere og kunstnere.

Oppgaver: 

 • Pikene på Broen jobber i en flat organisasjonsstruktur, hvor hvert teammedlem har ansvar for sitt dedikerte område i organisasjonen. Dine lederegenskaper forener mangfoldet og veileder utviklingen av nye kunstneriske visjoner som en paraply for våre ulike plattformer.

 • Lede kurateringen og produksjonen av Barents Spektakel-festivalen 2025, inkludert utvikling av festivalens tema, invitere gjestekuratorer og partnerinstitusjoner, kuratere kunstnere, formidlingsprogram, finansiering og rapportering, lage produksjonsplaner og produsere de kuraterte kunstprosjektene i samarbeid med Pikene på Broen-teamet.

 • Organisere budsjetter og kartlegge Pikene på Broens finansielle kurs, i samarbeid med daglig leder

 • Kuratere kunstnere til residencyprogrammet BAR International sammen med kuratorisk team

 • Fremme utvikling av gode relasjoner med andre kulturorganisasjoner ved å delta i møter og aktiviteter der det er hensiktsmessig

 • Støtte daglig leder og Pikene på Broens styre med strategisk planlegging og langsiktig finansiering

 • Identifisere muligheter for å fremme Pikene på Broens strategiske mål

 • Representere Pikene på Broen i offentlige sammenhenger og i media

 

Kvalifikasjoner:

Påkrevd:

 • Relevant høyere utdanning, kunstnerisk bakgrunn

 • Profesjonell arbeidserfaring innen kuratering og kunst-/kulturprosjektledelse

 • Gode egenskaper innenfor kommunikasjon, lederskap og analyse

 • Omfattende kunnskap om/erfaring med finansiering, stipendskriving

 • Utmerket skriftlig og muntlig engelsk

 • Proaktiv og pålitelig

 

Ønskede:

 • Behersker minst ett av de skandinaviske språkene

 • Kjennskap til den nordiske kunstscenen og relevant nettverk

 • Stor interesse for nordområdene

 

Vi tilbyr:

 • Et spennende og variert arbeid

 • Personlig utvikling

 • Lønn etter avtale

 • Forsikringsfordeler

 • Fleksibel arbeidstid

 

Pikene på Broen er en arbeidsgiver med et sterkt engasjement for mangfold og inkludering. Vi forbyr diskriminering basert på rase, farge, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, kjønnsidentitet eller uttrykk, funksjonsnedsettelse eller annen juridisk beskyttet status.

Personer fra underrepresenterte grupper oppfordres til å søke. 

Tiltredelse: Høsten 2023

For å søke: Send din søknad med CV og kontaktinformasjon til 2 referanser knyttet til profesjonell erfaring/arbeid til franziska@pikene.no

Søknadsfrist: 28.6.2023

Kontaktinformasjon: Franziska Kraiczy, daglig leder franziska@pikene.no

 – ENGLISH –

Vacancy: Head of curatorial team/ Lead curator – Pikene på Broen & Barents Spektakel 2025

2-year contract with possibility of extension
Full-time

Pikene på Broen, a collective of curators and producers, based in Kirkenes, Norway, and working with cross-border related art and culture projects, is looking for a new head of the curatorial team and lead-curator for Barents Spektakel 2025.

Pikene på Broen is a non-profit organization composed of an international team with an interdisciplinary background.We facilitate and produce new contemporary art and culture projects which are based on current issues related to the North. Pikene also aims for creating meeting places both for the professional art field and the community. Our main platforms are BAR International – a residency program for artists, the Barents Spektakel festival and our gallery and workshop space, Terminal B.

We are currently looking for a person who is highly interested in contemporary art and culture, as well as in high northern society and politics, and who has the necessary experience to lead our curatorial team.  The ideal candidate would have the passion and skills to develop new artistic visions/strategies together with the team, as well as implementing new ideas with cooperation partners and artists.

Tasks:

 • Pikene på Broen works  in a horizontal organizational structure, with each team member being responsible for a special field within the organization. Your leadership skills unite the diversity and guide the development of new artistic visions as an umbrella for our different platforms.

 • Lead the curation and production for the 2025 Barents Spektakel festival, including developing the festival’s theme, inviting guest curators and partner institutions, curating artists, mediation program, funding & reporting, setting production schedules and producing the curated art projects in collaboration with the team of Pikene på Broen

 • Together with the Managing Director, organizing budgets and charting Pikene’s financial course

 • Co-curation of artists for the residency program BAR International

 • Fostering the development of good relations with other cultural organizations by participating in meetings and joint activities where appropriate

 • Support the Managing Director & board with strategic planning and long-term financing

 • Identify opportunities to the advancement of Pikenes strategic goals

 • Represent Pikene på Broen in public contexts and in the media

 

Qualifications:

Required:

 • Relevant higher education, artistic background

 • Professional work experience in curating and art/ culture project management

 • Excellent communication, analytical, and leadership skills

 • Extensive knowledge of/experience with fundraising, and grant writing

 • Excellent written and spoken English

 • Proactive and reliable

 

Preferred: 

 • Fluent in one of the Scandinavian languages

 • Familiarity with the Nordic art scene and relevant network

 • Strong interest in the High North

 

We offer:

 • An exciting and varied working opportunity

 • Personal development

 • Salary by agreement

 • Insurance benefits

 • Flexible work schedule

 

Pikene på Broen is an equal opportunity/affirmative action employer with a strong commitment to diversity and inclusion. We prohibit discrimination based on race, color, religion, sex, age, national origin, sexual orientation, gender identity or expression, disability, or any other legally protected status.

Applications by members of all underrepresented groups are encouraged.

Position start date: Fall 2023

To apply: Please email your application with CV and the names and contact details of 2 persons who can provide a professional reference and comment on your previous work to franziska@pikene.no

Application deadline: 28.6.2023

Contact information: Franziska Kraiczy, administrative director – franziska@pikene.no

Send this to a friend