MENU CLOSE

T.I.T.S.

Den internasjonale kunstgruppen T.I.T.S. kommer tilbake til Kirkenes med kunstproduksjonene Tumor: carcinogenic romance og Tumor: Polyamor.

Gjennom en utstilling med installasjoner og to live-forestillinger på Terminal B, vil gruppen koble to velkjente tema: kreft og kjærlighet.

Forestillinger på Terminal B:

Tumor: carcinogenic romance 

lørdag 8. oktober kl. 14.00

Facebook-event

 

Tumor: Polyamor + Stupid Art & middag

Torsdag 20. oktober kl. 17.00

Billetten inkluderer to forestillinger og middag!

Kjøp billett her 

 

Utstilling: 20. oktober – 5. november

 

8. oktober – Tumor: carcinogenic romance

“Tumor – carcinogenic romance”, kreftframkallende romantikk, er en sterk sanselig forestilling som kobler bevegelse, bilder og ord.

T.I.T.S. utforsker sammenhengen mellom kreftsvulster og samfunnet. De ser på svulster og dens manifestasjoner med en somatisk, mental, sosial og åndelig synsvinkel. Hvordan opplever vi samfunnet vi lever i? Hvilke fenomener ligner mistenkelig på oppførselen til en kreftsykdom? Kan vi elske noe som truer livet vårt? Kan vi snakke om kreft mens vi tar i bruk poesi, skjønnhet eller til og med humor?

 

20. oktober – Tumor: Polyamor + Stupid Art & middag

Ta torsdagsmiddagen på Terminal B – og får en opplevelse: Velkommen til en liten helaften med forestillingene Tumor: Polyamor og Stupid Art!

Tumor: Polyamor utforsker kreft og dens avanserte metastaser, og polyamori (fra gammelgresk, polloí ‘mange’ og latinsk amor, ‘kjærlighet’) – praksisen med romantiske forhold med mer enn én partner samtidig.

«Tumor: Polyamor følger opp prosjektet Tumor: carcinogenic romance, der vi for første gang koblet temaet kreft og kjærlighet i en scenemetafor. Akkurat som en sykdom kan komme tilbake og kreftvekst kan endre plassering, kan forhold som virker stabile finne seg selv i en situasjon der de må gripes igjen, åpnes opp, utforskes, navngis og bestemmes hvor de vil gå videre. De grunnleggende spørsmålene er: Hvordan takler vi noe som forandrer livet vårt totalt? Hvordan kan kjærlighet deles mellom mer enn to mennesker? Vokser nivået av kjærlighet med antall partnere?”

– Rubín Dagmar Fričová, forfatter av performanceteksten og kunstnerisk leder for A studio.

 

Vi gjenopptar konseptet Stupid Art – en kunstkritisk kjøkkenforestilling! «Folk kan leve uten kunst. Null problem! Hvorfor lages alle disse rare utstillingene? Vi er ikke dumme. Kunst er dumt!» «Dumme spørsmål» om kunst, grønnsakskutting og kanskje en teskje karaoke utgjør ingrediensene når utøverne fra T.I.T.S. inviteres med på en kjøkkensamtale litt utenom det vanlige!

Stupid Art regisseres av Pikene på Broen ved Evgeny Goman. Utøverne er Per Magnus Barlaug og Anna Lankinen, i tillegg til de inviterte gjestene, som denne gangen er utøverne i T.I.T.S.

Billetten inkluderer begge forestillingene og middag! VELKOMMEN!

 

OM T.I.T.S. OG UTØVERNE:

T.I.T.S. er en uavhengig internasjonal gruppe som tok form under studiene ved Statens Teaterhøgskole i Fredrikstad. De jobber ofte i ikke-hierarkiske konstellasjoner med ideer utviklet i fellesskap. De utforsker mulighetene til hybride teatralske former mellom lek og koreografi, lyd, bilde og kropp.

T.I.T.S. har tidligere besøkt Kirkenes med prosjektet WHITE DEATH, som undersøkte hvordan kropp og sinn reagerer på kaldt miljø og snø ved å snurre rundt den finske snikskytteren fra vinterkrigen, Simo Häyhä.

Trioen av utøvere består av Jaro Viňarský, Matthew Rogers og Tereza Těžká. Stykket er et kunstnerisk samarbeid med The Prague Theatre A Studio Rubín og vil bli regissert av Nela H. Kornetová. Bak det visuelle konseptet står Jan Hajdelák Husták, og den svenske musikeren Björn Honsson har laget lydene og musikken. Teksten er skrevet av den kunstneriske lederen av A studio Rubín Dagmar Fričová, som samarbeider med T.I.T.S. for tredje gang. Dramaturgen for prosjektet er Lucie Ferenzová, dramaturg og regissør for Kolonie og A studio Rubín.

Prosjektet er støttet av EEA-fond fra Island, Norge og Liechtenstein.

The international art group T.I.T.S. is returning to Kirkenes with the art productions Tumor: carcinogenic romance and Tumor: Polyamor. Through an in-process exhibition with installations and two live performances at Terminal B, the group will connect the theme of cancer with love.

 

PERFORMANCES:

Tumor: carcinogenic romance

Saturday October 8th, 14:00

Facebook event

Free admission

 

Tumor: Polyamor + Stupid Art & dinner

Thursday October 20, 17:00

Buy ticket here!

 

Exhibition:

October 20th – November 1st

 

October 8th: Tumor: carcinogenic romance

“Tumor – carcinogenic romance” is a strongly sensorial performance that links movement, visuality and words. T.I.T.S. examine the connection between tumors and our society based on the claim that every era has its own disease and consider cancer as the one. They are looking at tumors and its manifestations from somatic, mental, social and spiritual point of view. How do we experience the society we live in? What phenomena suspiciously resemble the behaviour of a cancer? Can we love something that threatens our life? Can we talk about cancer while engaging poetry, beauty or even humor?

You can expect a tumor as a humor, a tumor as a motor and a cancer as a dancer. Just come to experience the epic journey to find love and peace with the least imaginable.

October 20th: TUMOR: POLYAMOR + STUPID ART & DINNER

Pikine på Broen presents Tumor: Polyamor, a performance with the international art group T.I.T.S.* which through movement, dance, music and visual elements explores and connects the two themes; cancer and polyamory – the latter being the practice in romantic relationships where you have more than one partner at the same time.

Tumor: Polyamor explores and approaches two social phenomenas cancer and its advanced metastases, and polyamory (from ancient Greek, polloí ‘many’ and Latin amor, ‘love’) – the practice of romantic relationships with more than one partner at the same time.

Tumor: Polyamor follows the project Tumor: carcinogenic romance, in which we connected the theme of cancer and love for the first time in a stage metaphor. Just as a disease can return and cancerous growth can change location, relationships that seem stable can find themselves in a situation where they need to be grasped again, opened up, explored, named, and determined where they will go next. The basic questions are: How do we cope with something that completely changes our life? How can love be shared between more than two people? Does the level of love grow with the number of partners?

– Rubín Dagmar Fričová, author of the performance text and artistic director of A studio.

We are the same evening resuming the concept of Stupid Art – an art-critical kitchen performance! “People can live without art. No problem! Why make all these strange exhibitions? We are not stupid. Art is stupid!” “Stupid questions” about art, vegetable cutting and maybe a teaspoon of karaoke make up the ingredients when the performers from T.I.T.S. are invited to a kitchen conversation that is a little out of the ordinary!

The art-critical kitchen performance is directed by Evgeny Goman/Pikene på Broen. The performers are Per Magnus Barlaug and Anna Lankinen, in addition to the invited guests, who this time will be the performers in T.I.T.S.

 

ABOUT T.I.T.S.  AND THE PERFORMERS:

T.I.T.S. is an independent international group that began to form during their studies at the Norwegian Theater Academy in Fredrikstad. They often work in non-hierarchical constellations with ideas developed collectively. They explore the possibilities of hybrid theatrical forms between play and choreography, sound, image and body. Nela H.Kornetová, as the artistic leader, initiates all audiovisual projects focusing on topics to which the audience can relate instinctively.

T.I.T.S. have previously visited Kirkenes with the project WHITE DEATH investigating how body and mind reacts to cold environment and snow by spinning around the Finnish sniper from the Winter War, Simo Häyha and also project CULT OF BUSY contemplating the bussyness of our daily life.

First performance is a duo of Nela H. Kornetová and Jaro Viňarský and the second one is the trio of performers – Jaro Viňarský, Matthew Rogers, and Tereza Těžká. The plays is an artistic collaboration with The Prague Theater A Studio Rubín and will be directed by Nela H. Kornetová. The author of the entire visual concept is Jan Hajdelák Husták, and the Swedish musician Björn Honsson is behind the sounds and music. The text was written by the artistic director of A studio Rubín Dagmar Fričová, who is cooperating with T.I.T.S. for the third time. The dramaturg of the project is Lucie Ferenzová, dramaturg and director of Kolonie and A studio Rubín.

The project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, and Norway within the EEA Funds. It follows on from A studio Rubín’s unique collaboration with the Czech-Scandinavian performance collective T.I.T.S., which this time connected with the cultural space Pikene på Broen from Kirkenes, Norway.

Photos by: Patrik Borecký

Send this to a friend