MENU CLOSE

Ledig stilling: Kunstnerisk leder Pikene på Broen

(English translation of call below)

Kunstnerisk leder – Pikene på Broen

3-årskontrakt med mulighet for forlengelse
Heltid

Om stillingen:
Vi søker etter en nysgjerrig og proaktiv kunstnerisk leder med stor interesse for samtidskunst og kultur, samt for samfunnsspørsmål og politikk i nordområdene, og som har nødvendig erfaring til å lede vårt kuratorteam. Den ideelle kandidaten har lidenskapen og ferdighetene til å utvikle nye kunstneriske visjoner og strategier sammen med teamet, samt implementere nye ideer med samarbeidspartnere og kunstnere.

Om Pikene på Broen:
Vi er et kollektiv av kuratorer og produsenter basert i Kirkenes som jobber med grenseoverskridende kunst- og kulturprosjekter.
Pikene på Broen er et ideelt aksjeselskap, sammensatt av et internasjonalt team med tverrfaglig bakgrunn. Vi tilrettelegger og produserer nye samtidskunst- og kulturprosjekter som tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger knyttet til nord. Pikene på Broen har også som mål å skape møteplasser både for det profesjonelle kunstfeltet og lokalsamfunnet. Våre hovedplattformer er BAR International – et residencyprogram for kunstnere, Barents Spektakel-festivalen og galleri- og prosjektrommet Terminal B.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Pikene på Broen jobber i en flat organisasjonsstruktur, hvor hvert teammedlem har ansvar for sitt dedikerte område i organisasjonen. Dine lederegenskaper forener mangfoldet og veileder utviklingen av nye kunstneriske visjoner som en paraply for våre ulike plattformer.
 • Lede kurateringen og produksjonen av Barents Spektakel-festivalen, inkludert utvikling av festivalens tema, invitere gjestekuratorer og partnerinstitusjoner, kuratere kunstnere, formidlingsprogram, finansiering og rapportering, lage produksjonsplaner og produsere de kuraterte kunstprosjektene i samarbeid med Pikene på Broen-teamet.
 • Organisere budsjetter og kartlegge Pikene på Broens finansielle kurs, i samarbeid med daglig leder
 • Kuratere kunstnere til residencyprogrammet BAR International og Terminal B sammen med det kuratoriske teamet
 • Fremme utvikling av gode relasjoner med andre kulturorganisasjoner ved å delta i møter og aktiviteter der det er hensiktsmessig
 • Støtte daglig leder og Pikene på Broens styre med strategisk planlegging og langsiktig finansiering
 • Identifisere muligheter for å fremme Pikene på Broens strategiske mål
 • Representere Pikene på Broen i offentlige sammenhenger og i media

 

Følgende kvalifikasjoner og erfaringer er ønskelig:

 • Relevant høyere utdanning, kunstnerisk bakgrunn
 • Profesjonell arbeidserfaring innen kuratering og kunst-/kulturprosjektledelse
 • Gode egenskaper innenfor kommunikasjon, lederskap og analyse
 • Omfattende kunnskap om/erfaring med finansiering, søknadsskriving
 • Utmerket skriftlig og muntlig engelsk
 • Behersker minst ett av de skandinaviske språkene
 • Kjennskap til den nordiske kunstscenen og relevant nettverk
 • Stor interesse for nordområdene

 

Vi tilbyr:

 • Et spennende og variert arbeid
 • Mulighet til å være med å utvikle kunst- og kulturlivet i Nord
 • Personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Forsikringsfordeler
 • Fleksibel arbeidstid

 

Pikene på Broen er en arbeidsgiver med et sterkt engasjement for mangfold og inkludering. Vi tillater ikke diskriminering basert på rase, farge, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, kjønnsidentitet eller uttrykk, funksjonsnedsettelse eller annen juridisk beskyttet status.

Personer fra underrepresenterte grupper oppfordres til å søke.

Tiltredelse: Vår 2024

For å søke: Send din søknad med CV og kontaktinformasjon til 2 referanser knyttet til profesjonell erfaring/arbeid til franziska@pikene.no.

Søknadsfrist: 30.11.2023

Kontaktinformasjon:

Franziska Kraiczy, daglig/ administrativ leder, franziska@pikene.no, tel +47 986 295 14

Sigrid Ina Simonsen, styreleder, sigridina@gmail.com, tel +47 909 55 070

Inger Blix Kvammen, senior rådgiver, iblix@online.no

___________________________________________

English:

Artistic director – Pikene på Broen

3-year contract with possibility of extension
Full-time

We are currently looking for a person who is highly interested in contemporary art and culture, as well as in high northern society and politics, and who has the necessary experience to lead our curatorial team. The ideal candidate would have the passion and skills to develop new artistic visions/strategies together with the team, as well as implementing new ideas with cooperation partners and artists.

 About Pikene på Broen
We are a collective of curators and producers, based in Kirkenes, Norway, working with cross-border related art and culture projects.
Pikene på Broen is a non-profit limited company composed of an international team with an interdisciplinary background. We facilitate and produce new contemporary art and culture projects which are based on current issues related to the North. Pikene also aims for creating meeting places both for the professional art field and the community. Our main platforms are BAR International – a residency program for artists, the Barents Spektakel festival and our gallery and workshop space, Terminal B.

 

Tasks:

 • Pikene på Broen works in a horizontal organizational structure, with each team member being responsible for a special field within the organization. Your leadership skills unite the diversity and guide the development of new artistic visions as an umbrella for our different platforms.
 • Lead the curation and production for the 2025 Barents Spektakel festival, including developing the festival’s theme, inviting guest curators and partner institutions, curating artists, mediation program, funding & reporting, setting production schedules and producing the curated art projects in collaboration with the team of Pikene på Broen
 • Together with the Managing Director, organizing budgets and charting Pikene’s financial course
 • Co-curation of artists for the residency program BAR International
 • Fostering the development of good relations with other cultural organizations by participating in meetings and joint activities where appropriate
 • Support the Managing Director & board with strategic planning and long-term financing
 • Identify opportunities to the advancement of Pikenes strategic goals
 • Represent Pikene på Broen in public contexts and in the media

The following qualifications and experience are desirable:

 • Relevant higher education, artistic background
 • Professional work experience in curating and art/ culture project management
 • Excellent communication, community building, analytical, and leadership skills
 • Extensive knowledge of/experience with fundraising, grant writing, and working within a community
 • Excellent written and spoken English
 • Proactive and reliable
 • Fluent in one of the Scandinavian languages
 • Familiarity with the Nordic art scene and relevant network
 • Strong interest in the High North

We offer:

 • An exciting and varied working opportunity in the art field in the North
 • Personal development
 • Salary by agreement
 • Insurance benefits
 • Flexible work schedule

 

Pikene på Broen is an equal opportunity/affirmative action employer with a strong commitment to diversity and inclusion. We do not allow discrimination based on race, color, religion, sex, age, national origin, sexual orientation, gender identity or expression, disability, or any other legally protected status.

Applications by members of all underrepresented groups are encouraged.

Position start date: Spring 2024

To apply: Please email your application with CV and the names and contact details of 2 persons who can provide a professional reference and comment on your previous work to Franziska@pikene.no

Application deadline: 30.11.2023

Contact information:

 • Franziska Kraiczy, administrative director, , franziska@pikene.no, +47 986 295 14
 • Sigrid Ina Simonsen, styreleder, sigridina@gmail.com, tel +47 909 55 070
 • Inger Blix Kvammen, senior rådgiver, iblix@online.no
Send this to a friend